Din sökning gav inga träffar

Lyftbord och lyftlosningar

  Din sökning gav inga träffar

  Kategorier

   Din sökning gav inga träffar

   Sidor

    Din sökning gav inga träffar

    Case studies

     Din sökning gav inga träffar

     VANLIGA FRÅGOR - FELSÖKNING

     Felsökning ska utföras av behörig personal. Kontakta EdmoLift om du behöver hjälp eller om ett fel inte kan åtgärdas. Innan du börjar med något arbete under plattformen ska servicespärren vara i serviceläge. Efter alla större reparationer måste ett last- och funktionstest utföras. Kontakta EdmoLift för instruktioner.

     Produktmanualer och installationsanvisningar

     När slipning och svetsning utförs på stålkonstruktionen ska lämpliga skyddsåtgärder och arbetsmetoder användas.

     FELSÖKNING FÖR LYFTBORD, ARMLYFTAR, PALLYFTAR OCH TILTAR​

     Fel Orsak Åtgärd
     Motorn startar inte. Isolerkontakten är i AV-läge. Vrid brytaren till PÅ
     Ingen elförsörjning.  Kontrollera nätströmmen.
     Nödstoppen är intryckt. Vrid knappen medurs för att frigöra den
     Kretsbrytare för primär- och sekundärledning aktiverad. Kontrollera orsaken och återställ.
     Inget lyftmoment. Motor roterar i fel riktning. Ändra två faser. (OBS! Se till att isolerkontakten är AV innan arbetet påbörjas)
     Felaktig elektrisk installation. Kontrollera anslutningarna.
     Säkerhetsventilen öppnas. Lyftbord överlastat -ta bort övervikten.
     Lyftbord överlastat.

     Ta bort överlasten.

     Motorns skyddsrelä inte rätt inställt, justera.

     Lyftbordet når inte sitt toppläge. Otillräcklig oljevolym. Fyll på olja, men inte mer än vad som krävs för att nå toppnivån. För mycket olja kan orsaka att oljetanken blir överfull när lyften sänks.
     Säkerhetsventilen öppnas. Lyftbordet är överlastat, ta bort övervikten.
     Höj- och sänkrörelsen är ryckig. Luft i hydrauliksystemet. Kontrollera oljenivån. Kör bordet några gånger med ungefär 5 minuters intervall. Tryck kontinuerligt på NER-knappen i ungefär 1/2 minut, när bordet är på sin lägsta nivå.
     Lyftbordet går inte ner. Felaktig elektrisk ledningsdragning. Kontrollera anslutningarna.
     Nödstoppet har aktiverats. Vrid knappen medurs för att frigöra den.
     Skyddsramen har aktiverats. Ta bort det klämda föremålet. Tryck lätt på upp-knappen för att återställa, därefter på sänkningsknappen igen.
     Primär- eller sekundärledningens säkringar aktiverade. Kontrollera orsak och återställ.
     Sänkventilen öppnas inte. Kontrollera den elektriska kretsen. Eventuellt behöver patronventilen eller solenoidspolen bytas.

     Lyftbordet sänks utan att NER-knappen trycks in.

     Smuts i det hydrauliska systemet. 1. Kör lyften några omgångar för att avlägsna eventuell smuts från ventilsätet.

     2. Ta isär sänkventilen, kontrollera patronventilerna och rengör dem.

     3. Byt ut sänk- och backventilpatronerna och byt till ny olja.
     Oljevolymen minskar när oljan svalnar. Helt normalt. Om det orsakar besvär, kontakta EdmoLift för förslag till lösning.
     Höj- och sänkhastigheterna är snabbare eller långsammare än önskvärt. Flödesventilen inte rätt inställd. Justera flödesventilen OBS! Hög hastighet innebär större risk för ostadigt gods.

      

     FELSÖKNING FÖR WORK POSITIONER

     Fel Orsak Åtgärd
     Motorn startar inte. Huvudströmbrytaren är inte aktiverad. Slå på huvudströmbrytaren.
     Batterierna är inte tillräckligt laddade. Ladda batterierna.
     Ingen lyftrörelse. Säkringen har utlösts. Hitta orsaken och återställ.
     Motorn stannar p.g.a. motorns skyddsrelä. Lyftvagnen är överlastad. Ta bort övervikten.
     Andra orsaker. Kontakta EdmoLift.
     Plattformen går inte ner. Huvudströmbrytaren är inte aktiverad. Slå på huvudströmbrytaren.
     Överbelastningsskyddet aktiverat. Lyftvagnen är överbelastad. Ta bort övervikten.

      

     FELSÖKNING FÖR LYFTVAGNAR

     Fel Orsak Åtgärd
     Motorn startar inte. Otillräckligt laddade batterier. Ladda batterierna.
     Ingen lyftrörelse. Säkerhetsventilen öppnas. Överbelastad lyftvagn. Ta bort övervikten.
     Sänkventilen är inte stängd. Kontrollera att inte sänkstång/vajer skadats eller om den behöver justeras.
     Annan orsak. Kontakta EdmoLift.
     Plattformen når inte sin högsta nivå. Otillräcklig oljevolym. Fyll på olja men inte mer än vad som krävs för att nå högsta nivån. För mycket olja kan orsaka att tanken blir överfull när lyften sänks.
     Säkerhetsventilen öppnas. Överbelastad lyftvagn. Ta bort övervikten. 
     Plattformen går inte ner. Sänkventilen är öppen. Kontrollera att inte sänkvajern skadats eller om den behöver justeras.
     Servicespärrar har tillämpats. Lossa servicespärrarna. 
     Plattformen sänks utan att sänkhandtaget aktiverats. Smuts i det hydrauliska systemet.

     1. Kör lyftvagnen några omgångar för att avlägsna eventuell smuts från ventilsätet.

     2. Ta isär sänk- och backventilpatronerna och rengör dem.

     3. Byt ut sänk- och backventilpatronerna och byt till ny olja.

     Sänkventilen är inte stängd. Kontrollera att inte sänkvajern skadats eller om den behöver justeras.
     Oljevolymen minskar när oljan svalnar. Helt normalt. Om det orsakar besvär, kontakta EdmoLift för förslag till lösning.